جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبودیت

مفهوم دینی، مبین رابطه انسان و خدا - در قرآن و حدیث - در اخلاق و عرفان (توجه: فلسفه، کلام و عرفان، برای این مدخل مقاله جداگانه ای نخواهند نوشت، اما فعلا امکان حذف مقاله از برنامه دریچه وجود ندارد)

عَبْهَر العاشقین --> بَقْلی، روزبهان

عبیدالله احرار --> خواجه عبیدالله احرار

عبیدالله المهدی --> مهدی عبیدالله

عبیدالله بن ابی بکره

والی سیستان در دوره اموی(قرن1)

عبیدالله بن ابی رافع

از تابعین و کاتبان حضرت علی (ع)(قرن1)

عبیدالله بن احمد بن ابی طاهر --> ابن ابی طاهر طیفور، احمد

عبیدالله بن بشیر

رهبر ازارقه بصره، فرقه ای از خوارج (قرن1)

عبیدالله بن حبحاب

والی مصر، آفریقا و اندلس و از سرداران هشام بن عبدالملک (قرن2)

عبیدالله بن حسین کرخی

فقیه حنفی (قرن3و4)

عبیدالله بن زیاد

حاکم امویان در بصره، کوفه و شرق (قرن1)

عبیدالله بن سعد زهری

محدّث و قاضی (قرن2و3)

عبیدالله بن سعید سرخسی

محدّث (قرن3)

عبیدالله بن عباس

پسر عموی پیامبر (ص) و والی یمن از طرف علی (ع) (قرن1)

عبیدالله بن علی

از فرزندان حضرت علی (ع)