جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالملک بن مروان

پنجمین خلیفه اموی (قرن1)

عبدالملک بن منصور --> عامریان

عبدالملک بن نوح

نام دو تن از امرای سامانی: 1. عبدالملک اول، هفتمین امیر سامانی (قرن4) 2. عبدالملک ثانی، یازدهمین امیر سامانی (قرن4)

عبدالمؤمن بن عبدالله

یازدهمین خان شیبانی ماوراءالنهر و بلخ (قرن10)

عبدالمؤمن بن علی --> عبدالمؤمن موحدی

عبدالمؤمن موحدی

مؤسس دولت موحدون (قرن6)

عبدالناصر، جمال --> جمال عبدالناصر

عبدالنبی بن احمد --> ابن عبدالقدوس

عبدالنبی قزوینی --> فخرالزمانی قزوینی، عبدالنبی

عبدالواحد الرشید --> موحدون (1)

عبدالواحد بن زید

از صوفیان متقدّم مکتب حسن بصری (قرن2)

عبدالواحد جوزجانی --> جوزجانی، ابوعبید عبدالواحد

عبدالوادیان

خاندان بربر حاکم بر مغرب (قرن7و10) - ابوتاشفین اول - ابوتاشفین دوم

عبدالوارث بن سعید

محدّث (قرن2)

عبدالواسع جبلی

شاعر ایرانی (قرن6)