جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن میثم، علی بن اسماعیل

متکلم امامی عرب(قرن2)

ابن میثم بحرانی

عالم و متکلم عرب شیعی (قرن7)

ابن مُیَّسر، محمد بن علی

مورخ مصری (قرن7)

ابن مَیسَره، عطاء بن مسلم

مفسر خراسانی (قرن1و2)

ابن میمون، عمارة بن حمزة

والی و کاتب عباسیان (قرن2)

ابن میمون، موسی بن عبیدالله

حکیم، متکلّم و پزشک قرطبی یهودی (قرن6و7)

ابن نابلسی،‌ محمد بن احمد

فقیه و محدث (قرن4)

ابن ناجی، ابوالقاسم بن عیسی

قاضی، خطیب و تذکره نویس قیروانی (قرن8و9)

ابن ناجیه، عبدالله بن محمد

محدث و مؤلف بغدادی (قرن4)

ابن ناصر

خانواده ای از عالمان و صوفیان شاذلی مذهب مراکشی (از قرن11-13) - حسین بن محمد - ابوعبدالله محمد - احمد - ابوعبدالله محمد (المکّی) - ابوعبدالله محمدبن عبدالسلام

ابن ناصرالدین، محمد بن عبدالله

حافظ حدیث و مورّخ دمشقی (قرن9)

ابن ناصر سَلامی، محمد بن ناصر

حافظ حدیث بغدادی (قرن6)

ابن ناظر، حسین بن عبدالعزیز

قاضی، فقیه، قاری و نحوی اندلسی (قرن7)

ابن ناعمه حمصی

مترجم اثولوجیا (قرن2و3)

ابن ناقیا، عبدالله بن محمد

شاعر و ادیب و لغوی بغدادی (قرن5)