جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالله مروارید --> بیانی کرمانی، شهاب الدین عبدالله مروارید

عبدالله میرزا دارا

پسر یازدهم فتحعلیشاه و حاکم زنجان، شاعر و ادیب(قرن13)

عبدالله نائلی پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن12)

عبداللهی، مسجد

از کهن ترین مساجدی که به فرمان عبدالله بن عمر در گیلان ساخته شد و شیوه و سبک خاصی در معماری دارد (قرن1).

عبدالله یافعی --> یافعی، عبدالله بن اسعد

عبدالمجید اول

سلطان عثمانی (قرن13)

عبدالمجید دوّم

آخرین پادشاه عثمانی (قرن13و14)

عبدالمسیح کندی

نویسنده دفاعیه‌ای مشهور درباره مسیحیت (قرن3)

عبدالمطلب بن هاشم

جد پیامبر (ص) و از سران قریش

عبدالملک بن ابوسلیمان

راوی حدیث (قرن2)

عبدالملک بن صالح

از امیران خاندان عباسی (قرن2)

عبدالملک بن عمر بن عبدالعزیز

از امیران خاندان اموی در اندلس و والی اشبیلیه (قرن2)

عبدالملک بن عمر بن مروان

از امیران اموی (قرن2)

عبدالملک بن قَطَن

والی هشام بن عبدالملک در اندلس (قرن2)

عبدالملک بن محمد المهدی --> سعدیان