جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالله خان استاجلو

از بزرگان طایفه استاجلو و حاکم شروان در دوره شاه طهماسب(قرن10)

عبدالله خَبْری

ریاضیدان، فقیه و ادیب شافعی (قرن5)

عبدالله خویشگی

صوفی، مورّخ و تذکره نویس در شبه قاره (قرن11و12)

عبدالله ذوالبجادین --> ذوالبجادین

عبدالله زهدی افندی

خطّاط عثمانی، نویسنده خطوط مسجد نبوی (قرن13)

عبدالله شریف

از عرفای مغرب، که طریقت وزانیه به او منسوب است (قرن11)

عبدالله شطّاری --> شطاری، سراج الدین عبدالله

عبدالله صلاحی عشاقی --> صلاحی افندی

عبدالله طیب

ناقد و داستان نویس بزرگ سودانی (قرن14)

عبدالله غالب بالله

سلطان سعدی مراکش (قرن10)

عبدالله قاجار

از پیشگامان عکاسی در ایران (قرن14)

عبدالله قادری --> قادری، عبدالله

عبدالله قریمی

خطّاط عثمانی (قرن10)

عبدالله کَسْتَلی

ادیب عثمانی و مؤلف لغتنامه عربی به ترکی "مِرقات اللغه" (قرن10)

عبدالله محض --> عبدالله بن حسن