جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالله بن هَمّام سَلولی

شاعر عرب (قرن1)

عبدالله بن یاسین

فقیه و رهبر دینی و از نخستین بنیانگذاران دولت مُرابطون (قرن5)

عبدالله بن یزید خَطْمی

یکی از صحابه که در بیعت رضوان شرکت داشت (قرن1)

عبدالله بن یزید عَدَوی --> عَدَوی، عبدالله بن یزید

عبدالله بوسْنوی

عالم و متصوف شارح فصوص الحکم (قرن11)

عبدالله پاشا

حاکم عثمانی شهر صیدا، فرزند سلیمان پاشا عادل (قرن13)

عبدالله پاشا کوپرولوزاده

وزیر و نیز سردار عثمانی در زمان جنگ عثمانیها با سپاه نادرشاه(قرن12)

عبدالله توقای

نویسنده ادبیات کلاسیک تاتار (قرن14)

عبدالله جودت --> جودت، عبدالله

عبدالله چلبی

مورّخ عثمانی (قرن11)

عبدالله حسینی

دبیر و شاعر دربار اکبرشاه و جهانگیر (قرن11)

عبدالله حمدی بیگ

خطّاط ترک (قرن13)

عبدالله خان

نقّاش دوره قاجار (قرن12و13)

عبدالله خان ابدالی

حاکم هرات در زمان شاه سلطان حسین صفوی (قرن12)

عبدالله خان ازبک

از امرای مغول بابریان (قرن10)