جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالله بن مُصْعَب زبیری

از والیان، محدثّان و شاعران عهد عباسی (قرن1و2)

عبدالله بن مطهر

عالم زیدی یمنی (قرن9و10)

عبدالله بن مطیع

از یاران عبدالله بن زبیر و حاکم کوفه در دوره زبیریان(قرن1)

عبدالله بن معاویه

از نوادگان جعفر طیّار و رهبر فرقه جناحیه (قرن2)

عبدالله بن معتز --> ابن معتز، عبدالله بن محمد

عبدالله بن مُغَفَّل مزنی

یکی از صحابه شرکت کننده در بیعت الرضوان (قرن1)

عبدالله بن مغیره

از اصحاب امام کاظم (ع)(قرن2)

عبدالله بن مقفّع --> ابن مقفّع، عبدالله

عبدالله بن موسی بن نُصَیر

بزرگترین پسر موسی بن نصیر و فاتح و والی افریقیه (قرن1)

عبدالله بن میمون قداح --> قدّاح، عبدالله بن میمون

عبدالله بن نافع

شاگرد امام مالک (قرن3)

عبدالله بن نجم

فقیه مالکی مصری (قرن6و7)

عبدالله بن وهب بن مسلم

متکلم، محدث و فقیه مالکی مصری (قرن2)

عبدالله بن وهب راسبی

از نخستین سران خوارج (قرن1)

عبدالله بن هلال حِمیری

ساحر کوفی معاصر حجاج (قرن1)