جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالله بن عون

محدّث بصری (قرن2)

عبدالله بن عیّاش

صحابی و عالم مشهور علم قرائت (قرن1)

عبدالله بن فضل الله شیرازی --> تاریخ وصاف

عبدالله بن فیصل --> آل سعود

عبدالله بن قاسم حضرمی

از اصحاب امام کاظم (ع)(قرن2)

عبدالله بن قیس حارثی

امیرالبحر در صدر اسلام(قرن1)

عبدالله بن لَبیبا

مورّخ و قاضی عثمانی (قرن12)

عبدالله بن لهیعه --> ابن لهیعه، عبدالله

عبدالله بن مبارک

یکی از سرآمدان تبع التابعین، محدّث، فقیه و از شاگردان ابوحنیفه (قرن2)

عبدالله بن محمد بن عبدالرحمان --> امویان اندلس

عبدالله بن محمد مروانی

از امرای اموی قرطبه (قرن3)

عبدالله بن مخارق --> نابغه شیبانی

عبدالله بن مسرور

ستاره شناس معروف و شاگرد ابومعشر بلخی (قرن3)

عبدالله بن مسعود

از بزرگان صحابه، حافظ و مفسر قرآن (قرن1)

عبدالله بن مُسکان

از راویان امام موسی کاظم (ع)(قرن2)