جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالله بن زّبعری --> ابن زِبَعِری، عبدالله

عبدالله بن زبیر

از صحابه که در مخالفت با امویان اعلام خلافت کرد (قرن1)

عبدالله بن زید بن ثعلبه

صحابی معروف به صاحب الاَذان (قرن1)

عبدالله بن زید بن عاصم

صحابی (قرن1)

عبدالله بن سائب

صحابی که در علم قرائت شهرت دارد (قرن1)

عبدالله بن سبأ

صحابی، بنیانگذار فرقه سبائیه (قرن1)

عبدالله بن سعد

صحابی، والی مصر و فاتح افریقیّه (قرن1)

عبدالله بن سلام

صحابی (قرن1)

عبدالله بن سنان

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن 2)

عبدالله بن شاکر

منجّم و هندسه دان ایرانی (قرن6) (پیشنهاد حذف)

عبدالله بن شُبْرُمه --> ابن شُبرُمَه، عبدالله

عبدالله بن شداد

تابعی و محدّث (قرن1)

عبدالله بن صالح جهنی

محدّث مصری مشهور به "کاتب اللّیث" (قرن3)

عبدالله بن طاهر

سومین امیر سلسله طاهریان خراسان (قرن2و3)

عبدالله بن عامر

والی بصره در عهد عثمان و معاویه و از فاتحان فارس و خراسان (قرن1)