جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالله بن ادریس

محدّث و مُقری کوفی (قرن2)

عبدالله بن ارقم

صحابی و مأمور مکاتبات حضرت رسول (ص) با ممالیک دیگر (قرن1)

عبدالله بن اسکندر شیبانی

امیر شیبانی ماوراء النهر(قرن10و11)

عبدالله بن اسماعیل علوی

سلطان مراکش (قرن12)

عبدالله بن اَفْطَس --> افطسیان

عبدالله بن اله داد تُلَنبی

عالم هندی که نقش مهمی در توسعه علوم عقلی در "مدرسه"دهلی داشت (قرن10)

عبدالله بن انیس جُهنی

صحابی (قرن1)

عبدالله بن بدیل --> بُدَیل بن وَرقاء

عبدالله بن بَرّی --> ابن بَرّی، عبدالله

عبدالله بن بُسر

صحابی (قرن1)

عبدالله بن بسطام --> طب الائمه

عبدالله بن بکیر

از آل اعین، از اصحاب امام صادق(ع)(قرن2)

عبدالله بن بُلُقّین

سومین و آخرین فرمانروای خاندان زیری غرناطه (قرن5)

عبدالله بن جارالله

نویسنده کثیرالتألیف در زمینه کتابهای فقهی (قرن14و15)

عبدالله بن جبلة

فقیه و مؤلف امامی کوفی (قرن2و3)