جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالله افندی تاتارجق

از دولتمردان زمان سلطان سلیم سوم (قرن13)

عبدالله الهی --> الهی، عبدالله

عبدالله بخاری

هنرمند مینیاتوریست عثمانی (قرن12)

عبدالله بستانی --> بُستانی

عبدالله بن اباض --> اِباضیّه

عبدالله بن ابراهیم

نوه شاهرخ تیموری، حاکم فارس (قرن9)

عبدالله بن ابراهیم --> اغلبیان

عبدالله بن ابو اوفی

صحابی (قرن1)

عبدالله بن ابوبکر بن محمد

عالم سیر، مغازی و حدیث در عهد تابعین (قرن2)

عبدالله بن اُبَیّ

از سران مدینه (قرن1)

عبدالله بن ابی اسحاق حضرمی

قاری و نحوی بصری (قرن1و2)

عبدالله بن ابی بکر میانجی --> عین القضاة همدانی

عبدالله بن ابی ربیعه

صحابی پیامبر (ص)و والی یمن (قرن1)

عبدالله بن ابی مَعْقِل انصاری

صحابی (قرن1)

عبدالله بن احمد بن حنبل

محدّث (قرن3)