جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن مندویه، احمد بن عبدالرحمان

طبیب و ادیب اصفهانی (قرن5)

ابن مَندَه

خانوادهء مشهور اصفهانی از محدثین و مورخین حنبلی (قرن3-5) - عبدالرحمن بن یحیی - محمدبن یحیی، حافظ ثقه - اسحاق بن محمد - ابوعبدالله محمد بن اسحاق، مولف - عبدالله بن محمد - ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد، راوی - عبدالوهاب بن محمد، حافظ - ابوزکریا یحیی بن عبدالو

ابن مُنذِر، ابوبکر بن بدر

سرپرست دامپزشکان اصطبل ناصر سلطان مملوک مصر، ‌مؤلف رساله ای در اسب شناسی (قرن8)

ابن مُنذر، محمد بن عمر

سیاستمدار و از رهبران قیام مریدون در اندلس (قرن6)

ابن منذر نیشابوری، محمد بن ابراهیم --> ابوبکر نیشابوری، محمد بن ابراهیم

ابن منظور، محمد بن مکرم

نحوی عرب (قرن7و8)

ابن منقذ --> بنومنقذ

ابن منلا، احمد بن محمد

ادیب، نحوی و عالم شافعی مذهب (قرن10)

ابن مُنَیِّر، احمد بن محمد

فقیه مالکی، مفسر و خطیب مصری(قرن7)

ابن منیر اسکندری، عبدالواحد بن منصور

مفسر و شاعر مصری مالکی (قرن7و8)

ابن مُوَقِتّ، محمد بن محمد

نویسنده مراکشی (قرن14و15)

ابن مهران، احمد بن حسین

مقری مشهور خراسانی و اولین مؤلف در بارهء قرائات دهگانه (قرن3و4)

ابن مهلا، عبدالحفیظ بن عبدالله

محدث زیدی یمنی (قرن11)

ابن مهنا، احمد بن علی --> ابن عِنَبَه، احمد بن علی

ابن میّاده، رماح بن ابرد

شاعر عرب (قرن2)