جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالکریم قاسم

رئیس حکومت نظامی عراق (قرن14)

عبدالکریم کشمیری

مورّخ فارسی نویس (قرن12)

عبدالکریم گزی --> گزی، عبدالکریم

عبدالکریم گیلانی --> جیلی، عبدالکریم

عبدالکریم منشی

مورخ هندی - ایرانی (قرن13)

عبداللطیف بغدادی

فیلسوف و ادیب، دارای آثاری در طب، تاریخ، جغرافیا، حکمت و ادبیات (قرن6)

عبداللطیف بن بهاءالدین

فقیه حنفی (قرن11)

عبداللطیف بیرجندی

شاعر، صاحب آثاری در علوم قرآنی و قصص الانبیاء(قرن10)

عبداللطیف زبیدی

شاعر تونسی (قرن14)

عبداللطیف فتح الله

قاضی و ادیب اهل بیروت (قرن13)

عبداللطیف میرزا

فرمانروای تیموری سمرقند (قرن9)

عبدالله

مؤلف "تاریخ داودی"درباره افاغنه دهلی (قرن11)

عبدالله، صاری --> صاری عبدالله افندی

عبدالله، غنی

داستان و نمایشنامه نویس روشنفکر سمرقندی (قرن13و14)

عبدالله افندی --> افندی، عبدالله