جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالغفار قزوینی --> قزوینی، عبدالغفار

عبدالغفور لاری

عالم و صوفی ایرانی (قرن10)

عبدالغنی ازدی --> ازدی، عبدالغنی

عبدالغنی بن شاکر

فقیه حنفی (قرن13)

عبدالغنی خان، محمد

ادیب هندی و شاعر فارسی و اردو زبان (قرن13)

عبدالغنی محمود

محدّث و از علمای ازهر (قرن14)

عبدالغنی نابلسی --> نابلسی، عبدالغنی

عبدالفتّاح فومنی

مورّخ ایرانی، مؤلف "تاریخ گیلان" (قرن11)

عبدالفتاح گرمرودی --> گرمرودی، عبدالفتّاح

عبدالقادر الجزایری

روحانی مجاهد و از رهبران عرب در الجزایر (قرن13و14)

عبدالقادر بدائونی --> بداؤنی، عبدالقادر بن ملوکشاه

عبدالقادر بدران

فقیه اصولی حنبلی (قرن13و14)

عبدالقادر بن عمر بغدادی

ادیب و لغوی بغدادی (قرن11)

عبدالقادر بیدل --> بیدل دهلوی، میرزا عبدالقادر

عبدالقادر حسینی

شاعر فارسی زبان، شرح حال نویس و مفسّر اهل سند (قرن10و11)