جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالعزیز بن موسی بن نصیر

از فاتحان اندلس و نخستین والی اموی این منطقه(قرن1)

عبدالعزیز بن مهتدی اشعری

از اصحاب و وکیل امام رضا(ع)(قرن 2)

عبدالعزیز بن نذرمحمد

امیر ازبکِ بخارا (قرن11)

عبدالعزیز بن ولید

پسر ولید اول، از سرداران مقابله با رومیان (قرن1و2)

عبدالعزیز جاویش

مبارز، دانشمند و روزنامه نگار مصری (قرن13و14)

عبدالعزیز خان، مدرسه

مدرسه ای در بخارا (قرن11)

عبدالعزیز دباغ

صوفی مراکشی، بنیانگذار طریقت خضریه (قرن12)

عبدالعزیز سلطان

حاکم شیبانی بخارا (قرن10)

عبدالعزیز کاشانی

نقاش دوره صفوی (قرن10)

عبدالعظیم حسنی

از علما و از نوادگان امام حسن (ع) که مدفنش در ری زیارتگاه است (قرن3) - آستانه شاه عبدالعظیم

عبدالعلی بیرجندی --> بیرجندی، عبدالعلی

عبدالعلی محمّد بحرالعلوم --> بحرالعلوم لکهنوی، ابوالعیّاش عبدالعلی محمد بن نظام الدین محمد

عبدالغافر فارسی --> تاریخ نیشابور

عبدالغفار بن قاسم

از اصحاب امام باقر (ع)(قرن 2)

عبدالغفار خان

سیاستمدار و رهبر پاکستانی (قرن14)