جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالعزیز افندی، حکیم باشی

طبیب، شاعر و آهنگساز عثمانی (قرن12)

عبدالعزیز بخاری

اصولی و فقیه حنفی (قرن8)

عبدالعزیز بن ابان

فقیه و محدّث (قرن3)

عبدالعزیز بن باز

معروف به بن باز، قاضی و مفتی بزرگ عربستان و از رهبران برجسته وهابیت (قرن14و15)

عبدالعزیز بن حجّاج

از سرداران اموی (قرن1و2)

عبدالعزیز بن حسن

یا "عبدالعزیز چهارم"، سلطان علوی مراکش (قرن13و14)

عبدالعزیز بن سرایا --> صفی الدین حلی

عبدالعزیز بن سعود

پایه گذار کشور عربستان سعودی و نخستین پادشاه آن (قرن14)

عبدالعزیز بن عبدالحق --> خراسانیان

عبدالعزیز بن عبدالرحمان --> عبدالعزیز بن سعود

عبدالعزیز بن علی مقدسی

قاضی و فقیه (قرن9)

عبدالعزیز بن مازه --> آل برهان

عبدالعزیز بن متعب --> آل رشید

عبدالعزیز بن محمد بن سعود

از پادشاهان آل سعود (قرن 13و14)

عبدالعزیز بن مروان

والی مصر در دوره اموی (قرن1)