جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالجبّار اصفهانی

از استادان برجسته خط نستعلیق در دوره صفویه (قرن11)

عبدالجبار بن احمد همدانی --> قاضی عبدالجبّار بن احمد همدانی

عبدالجبّار بن عبدالرحمان ازدی

والی خراسان در دوره سفاح و منصور خلفای عباسی (قرن2)

عبدالجبار بن مبارک نهاوندی

از اصحاب امام رضا (ع)(قرن2)

عبدالجلیل بلگرامی --> بلگرامی، عبدالجلیل بن احمد

عبدالحاکم بن سعید

قاضی دوره فاطمیان (قرن5)

عبدالحجت بلاغی --> حجت علیشاه

عبدالحفیظ بن حسن

سلطان مراکش (قرن13و14)

عبدالحق

(بابای اردو)، نویسنده اردو زبان (قرن13و14)

عبدالحق بن عبدالعزیز --> خراسانیان

عبدالحق حامد ترخان

ادیب و شاعر ترک (قرن13و14)

عبدالحق دهلوی

صوفی، فقیه و محدث حنفی مذهب هندی (قرن10و11)

عبدالحق شناسی حصار --> حِصار، عبدالحق شناسی

عبدالحق عدنان آدیوار

عالم، متفکر و از رجال سیاسی ترک (قرن13و14)

عبدالحق ملا

حکیم، شاعر و ادیب عثمانی (قرن12و13)