جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالاعلی مولی آل سام

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

عبدالاول، میرسید

صوفی، مؤلف آثاری در اکثر علوم (قرن10)

عبدالباری، قیام الدین محمد

از مشایخ لکهنو که در تحولات سیاسی هند نقش داشته است (قرن13و14)

عبدالباسط بن خلیل

"زین الدین دمشقی" قاضی و از از رجال دولت ممالیک مصر (قرن8و9)

عبدالباسط محمد عبدالصمد

حافظ و قاری مصری (قرن14)

عبدالباسط ملطی

فقیه و مفسّر حنفی (قرن9و10)

عبدالباقی، محمد فواد

قرآن پژوه مصری (قرن 13 - 14)

عبدالباقی تبریزی --> باقی تبریزی، میرعبدالباقی

عبدالباقی عارف افندی

شاعر، عالم و خطاط عثمانی (قرن12)

عبدالباقی ناصر دده

شیخ مولوی، موسیقیدان و شاعر عثمانی (قرن12)

عبدالباقی نهاوندی --> باقی نهاوندی، عبدالباقی

عبدالباقی یزدی

صاحب منصب، شاعر و خوشنویس دوره صفوی (قرن10)

عبدالبهاء --> بهائیت

عبدالجبار، آل

خاندانی شیعی در عربستان (قرن13)

عبدالجبّار استرآبادی

خوشنویس و نقاش ایرانی (قرن10)