جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عباس قلی خان

والی ایران در گرجستان در دوره صفوی (قرن11و12)

عباس قلی میرزا

حاکم کرمان، نوه فتحعلی شاه (قرن13)

عباس محمود عقّاد --> عقّاد، عباس محمود

عباس میرزا

نایب السلطنه فتحعلی شاه، والی آذربایجان، و فرمانده جنگهای ایران و روسیه(قرن13)

عباسه

شهری در مصر در اواخر دوره طولونیان و در عهد ممالیک که اهمیت نظامی داشت.

عباسی --> قران (1)

عباسی، کاخ

کاخی در بغداد، متعلق به دورهء عباسی

عباسیان

سلسله ای از خلفا که نسب خود را به عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر، می رساندند. - خلفای عباسی (قرن2-7) - عباسیان مصر (قرن7-10) - هنر و معماری از حمیمه در این مقاله صحبت شود.

عباسی گجراتی، عبداللطیف

شاعر هندی فارسی گو (قرن11)

عباسیه (1)

شهری قدیمی در تونس

عباسیه (2) --> امامت

عَباسی یانیق، سعید فائق

داستان نویس برجسته ترک (قرن14)

عَبْثَر بن قاسم زبیدی

از حافظان حدیث (قرن2)

عبد --> برده و برده داری

عبدالاحد نوری

شاعر و صوفی، از شیوخ طریقت خلوتیّه (قرن11)