جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عَبّاد بن سلیمان صَیْمری

از متکلمان معتزلی مذهب بصره (قرن3)

عباد بن صهیب تمیمی

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

عبّاد بن عوّام

از رجال شیعی مذهب حدیث (قرن2)

عبادت

از آداب مذهبی - بررسی مفهوم - ریشه شناسی و شناخت - اسلام و عبادت - تقسیمات قرآنی، حدیثی - مباحث فقهی

عبادة بن صامت

صحابی (قرن1)

عبادة بن ماء السَماء

شاعر اندلسی (قرن 5)

عُبادة بن نُسَیّ

محدث و فقیه اهل طبریه (قرن1و2)

عبادل

نام ساکنان لَحْج در جنوب عربستان و نیز نام خاندانی حکومتگر در همین ناحیه

عَبادله

اصطلاحی در حدیث و تصوف به معنای اولیایی که مظهر یکی از اسماء حسنی می شوند.

عبادی، احمد

نوازنده ایرانی سه تار (قرن14)

عبّادی، قطب الدین

واعظ، خطیب و متصوف ایرانی (قرن6)

عبّادی، محمد بن احمد

فقیه شافعی هرات (قرن4و5)

عبّادیان

سلسله ای حاکم بر جنوب غربی اندلس (قرن5)

عبادیّه --> عَبّاد بن سلیمان صَیْمری

عبارت --> قضیه