جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عایشه بنت ابی بکر

سومین همسر پیامبر (قرن1)

عایشه بنت سعد بن ابی وقاص

از راویان حدیث (قرن1و2)

عایشه بنت عیسی

از زنان پارسا و اهل حدیث دمشق (قرن7)

عایشه بنت محمد بن عبدالهادی

از زنان عالمهء علم حدیث (قرن8)

عایشه بنت یوسف --> باعونی

عائشه تیموریه

شاعر و اندیشمند مصری (قرن13و14)

عایشه منوبیّه

بانوی زاهد تونسی (قرن7)

عایشیه

یکی از بزرگترین سازمانهای زنان در اندونزی، وابسته به سازمان محمدیه

عائله --> خانواده

عبا

پوشاک گشادی که عموما مردان در قدیم می پوشیدند.

عَبابْده

از طوایف عرب زبان مصر و سودان

عباپوش ولی --> دیوانه محمد چلبی

عبادات

یکی از شاخه های فقه

عبّادان --> آبادان

عبّاد بن زیاد

سردار اموی و والی معاویه در سیستان (قرن1)