جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عامل (2)

اصطلاحی در صرف و نحو عربی

عاملی، ابراهیم بن یحیی

از شاگردان بحرالعلوم و صاحب تخمیس قصیدهء ابوفراس حمدانی (قرن13)

عاملی، ابوالحسن شریف بن محمد طاهر --> فتونی، ابوالحسن شریف

عاملی، جواد

عالم و فقیه امامی و شاعر، صاحب "مفتاح الکرامة" (قرن12و13)

عاملی، حرّ --> حرّ عاملی، محمد بن حسن

عاملی، حسین بن عبدالصمد --> حارثی، حسین بن عبدالصمد

عاملی، صدرالدین --> صدرالدین عاملی

عاملی، عبداللطیف حارثی

از علمای بزرگ امامی (قرن11)

عاملی، محمد بن حسین بهاءالدین --> بهاءالدین عاملی، محمد بن عزّالدین

عاملی المشغری --> حرّ عاملی، محمد بن حسن

عام و خاص

اصطلاحی در فقه اسلامی

عامّه --> خاصّه و عامّه

عانانیّه --> قرائیم

عانة

شهری باستانی دارای آثار تاریخی در عراق، واقع در کرانه رود فرات

عائذالله بن عبدالله --> خولانی، ابوادریس