جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عالی نژاد، سید خلیل

نوازندهء تنبور و مقام شناس موسیقی کردی (قرن14)

عام الفیل --> فیل، سوره

عامر (1)

قبیله ای در جنوب عربستان

عامر بن حذیفه --> ابوجَهْم

عامر بن صالح

فقیه، عالم به حدیث و انساب و ایام عرب (قرن2)

عامر بن صَعصَعه

گروهی از طوایف عرب در عربستان غربی

عامر بن طاهر --> طاهریان (3)

عامر بن طُفیل

شاعر و پهلوان جاهلی

عامر بن محمد

عالم علم انساب، از علمای زیدیه یمن (قرن11و12)

عامر بن هشام

شاعر و مولف اندلسی (قرن6و7)

عامری، حسن بن علی

محدّث کوفی (قرن3)

عامری، محمد بن یوسف

فیلسوف و متکلم اسماعیلی اهل خراسان (قرن4)

عامری، یحیی بن ابی بکر

محدّث، فقیه و مورّخ یمنی (قرن9)

عامریان

خاندانی از حاجبان خلفای اموی اندلس که بعدها به امارت بلنسیه دست یافتند (قرن4و5)

عامل (1)

اصطلاحی در تاریخ اسلام به معنی مأمور و مخصوصا مأمور مالیات و مامور اداره حکومتی ؛ نیز شریکِ مضاربه یا قراض