جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عالَم

واژه ای قرآنی به معنای چیزهایی که در زمین و آسمان است. - بحثهای مربوط به عالم در قرآن، فلسفه و عرفان

عالِم

اصطلاحی برای دانشمندان، بخصوص در زمینه علوم مذهبی

عالم آرا

عنوان برخی کتب تاریخی - عالم آرای امینی، تالیف فضل الله بن روزبهان خنجی - عالم آرای شاه اسماعیل/ عالم آرای صفوی، از نویسنده ای نامعلوم - عالم آرای شاه طهماسب، احتمالا از سیداسماعیل حسینی تبریزی - عالم آرای نادری، تالیف محمد کاظم مروی - (برای عالم آرای عب

عالم امر --> خلق و امر

عالم خان

حاکم خوقند و آخرین امیر بخارای شریف (قرن13)

عالم خلق --> خلق و امر

عالم ذر --> ذر، عالم

عالم سُفلی --> عالَم

العالم و المتعلم

یکی از رسالات ابوحنیفه درباره عقاید (قرن2)

عالی --> عُلو اِسناد

عالی، مصطفی بن احمد

شاعر عثمانی (قرن10و11)

عالی، نعمت خان

طنزپرداز و شاعر فارسی سرای دوره مغول (قرن12)

عالی پاشا، محمد امین

صدراعظم عثمانی (قرن13)

عالیجاه، محمد

رهبر جنبش اسلامی مخفی سیاهان آمریکا (قرن14)

عالی قاپو

بنای تاریخی 6 طبقه در اصفهان مربوط به عهد تیموری (قرن9و10)