جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن مُعطی، یحیی بن عبدالنور

نحوی مغربی (قرن 6)

ابن معین، خسرو

پزشک ایرانی، صاحب "طب نامه"(قرن9)

ابن مغازلی

عنوان دو تن از محدثان و فقیهان مالکی واسطی (قرن5و6) - علی بن محمد - محمد بن علی

ابن مفتاح، عبدالله بن ابی القاسم

فقیه زیدی یمنی (قرن9)

ابن مُفَضّل، علی

فقیه و محدث مالکی (قرن6و7)

ابن مفلح، محمد بن مفلح

فقیه حنبلی اهل بیت المقدس (قرن 8)

ابن مَقبل، تمیم بن اُبَیّ

شاعر مخضرم (قرن1)

ابن مقدم

محمد بن عبدالملک بن مقدم، فرماندهء سپاه و صاحب منصب دولت اتابکان شام و ایوبی (قرن6)

ابن مُقَّرب عیونی

شاعر و ادیب بحرینی (قرن6و7)

ابن مقری، اسماعیل بن ابی بکر

فقیه، ادیب و شاعر یمنی (قرن8و9)

ابن مقری، محمد بن ابراهیم

از محدثان اصفهان (قرن3-4)

ابن مِقْسَم، محمد بن حسن

قاری و نحوی بغدادی مکتب کوفه (قرن3و4)

ابن مقفع، ساویرس

مورخ و متکلم مصری مسیحی (قرن10)

ابن مقفّع، عبدالله

نویسنده عرب ایرانی تبار، مترجم آثار پهلوی به عربی و یکی از آفرینندگان نثر ادبی عربی (قرن2).

ابن مُقلَه، محمد بن علی

وزیر عباسیان، ‌خوشنویس، و مبدع خطوط گوناگون(قرن3)