جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آذر کیوان

روحانی زرتشتی ایرانی و مؤسس آئین آذرکیوان (قرن 16)

آذرگون --> آذریون

آذر و سَمَنْدَر --> زلالی خوانساری، محمد حسن

آذری (سبک معماری) --> معماری

آذری، زبان

زبان باستانی منطقه آذربایجان - ادبیات آذری

آذری اسفراینی --> آذری طوسی، نورالدین حمزة بن عبدالملک

آذر یزدی، مهدی

نویسنده ایرانی، محقق ادبیات کودکان (قرن14)

آذری طوسی، نورالدین حمزة بن عبدالملک

صوفی و شاعر ایرانی (قرن8و9)

آذریون

گیاهی از تیره مرکبیان با خواص دارویی

آرا‌ءِ اهلِ المدینةِ الفاضلة

کتابی در فلسفه و سیاست از فارابی (قرن4)

آراء محموده --> مشهورات

آرابسک --> اسلیمی

آرات، رشید رحمتی

عالم و لغت شناس ترک (قرن14)

آراخوسیا --> رُخَّج

آرارات

رشته کوهی در شمال شرق ترکیه در مرز ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان