جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عارفی فتح الله چلبی

شاعر و نویسنده عثمانی (قرن10)

عارفی هروی، مولانا محمود

شاعر ایرانی (قرن8و9)

عارم البصری

حافظ حدیث (قرن3)

عاریه

نوعی از عقود، مالی که برای استفاده از منافع آن به امانت داده می شود. - در فقه مذاهب مختلف

عازوری، نجیب

از نظریه پرادازان ملی گرایی عرب (قرن14)

عاشق

شاعران و نوازندگان دوره گرد در عثمانی و آذربایجان

عاشق، محمد بن عثمان

کیهان شناس و جغرافیدان ترک (قرن10و11)

عاشق اصفهانی، آقا محمد

شاعر ایرانی (قرن12)

عاشق پاشا، علاءالدین علی

متصوف و شاعر بزرگ ترک (قرن7و8)

عاشق پاشا زاده

مورخ عثمانی (قرن9)

عاشق چلبی، پیر محمد

شاعر و تذکره نویس عثمانی (قرن10)

عاشق وِیْسِل

شاعر ترک (قرن14)

عاشقی عظیم آبادی، حسین قلی خان

شاعر و صاحب تذکره "نشتر عشق" (قرن12و13)

عاشورا

نام روز دهم محرم، بزرگترین روز عزاداری شیعیان

عاص بن وائل

از بزرگان قریش و از دشمنان اسلام