جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عادله خاتون

دختر والی بغداد که در حکومت دست داشت (قرن12)

عادله سلطان

شاعره عثمانی (قرن13)

عادلیّه

طریقتی صوفیانه (قرن10)

عادلیه، مدرسه

از مدارس مهم دمشق شامل چند قسمت که توسط ملک عادل ایوبی ساخته شد (قرن7) - عادلیه کبری - عادلیه صغری

عادیات، سوره

صدمین سوره قرآن

عارسِوَن، جلال اسعد

نقاش، دانشنامه نگار و از نخستین پژوهشگران تاریخ هنر ترک (قرن13و14)

عارض

منطقه ای اداری در عربستان سعودی

عارضةُ الاحْوَدی --> الجامع الصحیح (1)

عارف --> عرفان

عارف بیگ، حاجی --> حاجی عارف بیگ

عارف چلبی

عارف طریقت مولویه (قرن7و8)

عارف حکمت بیگ

شاعر و تذکره نویس عثمانی (قرن13)

عارف سلیمان

شاعر دیوانی عثمانی (قرن12)

عارف صدقی ارزرومی

مؤسس انجمن فارسی دانان و مدرس زبان فارسی در بوسنی هرزگوین (قرن14)

عارف قزوینی

شاعر انقلابی ایرانی (قرن14) - زندگی و اشعار عارف - موسیقی و تصنیفهای عارف