جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ظفر خان، خواجه احسن الله خان

امیر، شاعر و ادیب هندی (قرن11)

ظفرعلی خان

از نویسندگان و ادبای هند (قرن13و14)

ظفرنامه

عنوانی برای چند کتاب تاریخی: - اثری منظوم از حمدالله مستوفی - اثری منثور از نظام الدین شامی - اثری منثور از شرف الدین علی یزدی (توجه: حتما انتهای مقاله اضافه شود برای ظفرنامه هاتفی جامی رجوع شود به هاتفی خرجردی)

ظَفیری، جعفر بن علی

قاضی و مدرس زیدی یمنی (قرن11و12)

ظِلّ

اصطلاحی در قرآن و عرفان

ظل/ ظلّی --> مثلثات

ظل السلطان

لقب دو تن از شاهزادگان قاجار: - علیشاه/عادلشاه پسر فتحعلی شاه و از مدعیان سلطنت در دوره محمدشاه (قرن13) - مسعود میرزا پسر ناصرالدین شاه و نویسنده تاریخ مسعودی (قرن13و14)

ظلم

قرار دادن شیئی در غیر جای خودش

ظلمات

واژه قرآنی

ظلمت

اصطلاح عرفانی برای عالم جسمانی و عالم سفلی

ظلّی، رضا قلی میرزا

خواننده و ردیف دان ایرانی (قرن14)

ظَنّ (1)

از مباحث مهم علم اصول - درعقاید - در فقه

ظن (2) --> عِلم

ظِهار

واژه قرآنی، از رسوم جاهلی در موضوع حقوق زوجین و احکام فقهی آن

ظَهران

بندر و شهری در عربستان سعودی