جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ظاهر/ ظواهر

از مباحث اصول فقه، تفسیر درباره چگونگی استناد و میزان اعتبار ظواهر الفاظ

ظاهر العمر

از حکام محلی شمال فلسطین در دوره فترت سلطه عثمانی(قرن12)

ظاهر بامرالله

"ابونصر محمدبن الناصر" سی و پنجمین خلیفه عباسی (قرن6و7)

ظاهرشاه --> محمد ظاهرشاه

ظاهر غازی غیاث الدین --> ملک الظاهر غازی

ظاهر لاعزاز دین الله

"ابوالحسن علی بن حاکم" هفتمین خلیفه فاطمی مصر (قرن5)

ظاهر و باطن

اصطلاحی به معنای معانی ظاهری و باطنی قرآن

ظاهریه

از مذاهب فقهی اسلامی که مؤسس آن داود بن علی اصفهانی بود.

ظاهریه، دارالحدیث

از مراکزی علمی که ملک ظاهر بیبرس در 670 بنا کرد.

ظاهریه، کتابخانه

کتابخانه ای مهم و قدیمی در حومه دمشق

ظاهریه ، مدرسه

از قدیمیترین مدارس حلب در دوره ایوبیان (قرن7)

ظرف

محل قرارگیری و جای چیزی

ظریف --> هزل

ظَفار (1)

منطقه ای واقع در ساحل جنوبی عربستان

ظَفار (2)

پایتخت باستانی حمیَر، و امروزه روستایی به همین نام در یمن