جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طه گیلانی

از مشایخ کرد نقشبندیه

طهماسب صفوی

نام دو تن از پادشاهان صفوی - طهماسب اول: پسر شاه اسماعیل اول (قرن10) - طهماسب دوم: پسر شاه سلطان حسین (قرن12)

طهمان بن عمرو کِلابی

شاعر عرب هم عصر با خلیفه عبدالملک اموی (قرن1)

طهمورث

شخصیتی در شاهنامه، سومین پادشاه سلسله پیشدادیان

طهمورث خان گرجی

حاکم گرجستان در زمان شاه عباس صفوی (قرن11)

طَیّ (طییّء)

از قبایل عرب که با مهاجرت از جنوب به شمال عربستان، در فلات شَمَّر اقامت گزیدند.

طیالِسی، ابوالولید

حافظ حدیث بصری (قرن2و3)

طَیالِسی، ابوداوود

محدّث بصری (قرن2و3)

طیب، سید عبدالحسین

مفسر و متکلم معاصر امامی (قرن14)

طیب، عبدالله --> عبدالله طیب

طیّبات (1)

اصطلاح قرآنی و فقهی

طیّبات (2) --> تایباد

طَیب العُقبی

شهرت "طیب بن محمد بن إبراهیم"، شیخ و عالم قرآنی و از چهره های حرکت اصلاح و ترقی در الجزایر (قرن14)

طیبی، حسین بن محمد

محدث و مفسر عراقی (قرن8)

طیبی شافعی، محمد بن حسن

خوشنویس مصری (قرن9و10)