جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن مَسَرّه، محمد بن عبدالله

فیلسوف و صوفی اندلسی (قرن3و4)

ابن مسعود --> عبدالله بن مسعود

ابن مسکویه --> ابوعلی مسکویه

ابن مسلم، عمر بن ابراهیم

فقیه حنبلی عراقی (قرن4)

ابن مُسلمه

نخست لقب احمد بن عمر از خاندان آل رقیل و سپس لقب اخلاف وی تا قرن6 - احمدبن عمر (قرن5) - ابوالقاسم علی بن حسن - ابوالفتح المظفر - عضدالدین محمد بن عبدالله بن هبة الله بن مظفر - ابوالفضل عبیدالله بن عضدالدین

ابن مشطوب، احمد بن علی

از امیران سلسله ایوبیان مصر و از اکراد هکاریه قرن (6 و7)

ابن مشهور، عبدالرحمان بن محمد

فقیه و مفتی شافعی حضرموت (قرن13و14)

ابن مشیش، عبدالسلام --> عبدالسلام بن مشیش

ابن مَصال، سلیم بن محمد

از امرا و وزرای فاطمی در مصر (قرن6)

ابن مصعب خزاعی، حسن بن حسین

از سرداران عباسی که بر مامون شورید(قرن3)

ابن مَضاء، احمد بن عبدالرحمان

شاعر، نحوی، محدث و فقیه اندلسی (قرن6)

ابن مطران، اسعد بن الیاس

پزشک و داروشناس مسیحی تبار، طبیب صلاح الدین ایوبی (قرن6)

ابن مطیر --> حسین بن مُطَیر

ابن معتز، عبدالله بن محمد

ادیب و شاعر اهل سامرا (قرن3)

ابن معصوم شیرازی --> مدنی، سید علی خان