جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طول

مفهومی نجومی و ریاضی به معنای کمیتی برای اندازه‌گیری فاصله ی دو نقطه در فضا

طول (اصطلاحی در جغرافیا) --> نقشه جغرافیایی

طولکرم

شهری در جنوب غربی فلسطین واقع در شرق بندر نِتانیا

طولوزان، ژوزف دزیره

پزشک فرانسوی دربار ناصرالدین شاه قاجار و از مدرسین دارالفنون (قرن13و14)

طول و عرض جغرافیایی --> نقشه جغرافیایی

طولونیان

دولت مستقل و مستعجل ترک در مصر که اسماً تابع عباسیان بود (قرن3). - هنر و معماری

طومار شیخ بهائی

عنوان سندی برای تنظیم تقسیم آب زاینده رود اصفهان در عهد سلطنت شاه طهماسب صوفی از شیخ بهائی (قرن10)

طومار طرق علیه

کتابی با موضوع فرقه های صوفیه در آناتولی به زبان ترکی عثمانی تالیف ابورضوان صادق وجدانی

طومانبای

آخرین سلطان مملوکی مصر (قرن10)

طونه

نام ترکی رودخانه دانوب و همچنین نام ولایتی متشکل از پنج سنجق در شمال بلغارستان

طوی --> طور

طویرانی، حسن حسنی

مؤلف و شاعر عرب (قرن13و14)

طُوَیس

اولین خواننده بزرگ اوایل دوره اسلامی (قرن 1)

طُوَیق

رشته ای از کوهها و مرتفعات در مرکز عربستان

طویل، بنو

خاندانی در شبه جزیره ایبری که در بدو ورود اسلام مسلمان شدند و نقش سیاسی مهمی در این منطقه داشتند (قرن2تا4).