جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طوسی، عبدالرزاق بن عبدالله

فقیه ایرانی (قرن5و6)

طوسی، عبدالعزیز بن محمد

فقیه شافعی ایرانی (قرن7و8)

طوسی، علاءالدین علی

منطقی و فیلسوف ایرانی (قرن9و10)

طوسی، محمد بن حسن

فقیه، محدث و متکلم شیعی ایرانی (قرن5)

طوسی بتارکانی، علی بن محمد

حکیم و فقیه حنفی سمرقندی (قرن9)

طوطی

تیره ای از پرندگان از جنس مرغان رنگارنگ استوایی

طوطی نامه

داستانی دارای اصل سانسکریت، از ضیاء نخشبی (قرن8)

طوغات --> توقات

طوغان، احمد زکی ولیدی

اندیشمند معاصر، از طرفداران نظریه پان ترکیسم (قرن14)

طوفان

آشفتگی شدید جوی و اختلال شدید فشار هوا

طوفان البکاء --> جوهری هروی، محمد ابراهیم

طوفان نوح

از قصص قرآنی

طوفی، سلیمان بن عبدالقوی --> صرصری، سلیمان بن عبدالقوی

طوق --> توغ

طوقان، ابراهیم

شاعر عرب (قرن14)