جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طمشوار --> تِمِشوار

طمیسه --> تَمیشَه

طنبور --> تنبور

طنجه

شهر و بندر مهمی در شمال مراکش در نزدیکی جبل الطارق

طنز

در اصطلاح ادب نوعی از آثار ادبی که در برشمردن زشتی های کسی یا جامعه ای صراحت تعبیرات هجو را ندارد و اغلب غیرمستقیم و به تعریض عیوب کسی یا کاری را بازگو می کند. - در ادبیات فارسی - در ادبیات عرب - در ادبیات ترکی - در ادبیات اردو؟

طَنطا

شهری در دلتای نیل در مصر

طَنْطاوی، محمد عَیّاد

ادیب و مدرس مصری (قرن13)

طَنْطاوی جوهری

مفسر و متکلم مصری (قرن13)

طَوارِق

ساکنین چادرنشین و مسلمان صحرای آفریقا که امروزه در کشورهای الجزایر، لیبی، نیجر، مالی و بورکینافاسو پراکنده اند.

طواف

دومین عمل مفرده، و از ارکان حج

طوالش

- ناحیه و مردمی در شمال ایران و نیز قفقاز - از شهرستانهای استان گیلان

طواویس

از مهمترین شهرهای پیرامون بخارا

طوبا

شهر مقدس و پایگاه مریدیه در سنگال

طوبی

در روایات اسلامی نام درختی است در بهشت

طوبی، قصر --> کاخ