جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طغرل بیگ

نخستین سلطان سلجوقی (قرن5)

طغیان

اصطلاحی قرآنی به معنی عاملی برای سرگردانی بشر

طَفّ

ناحیه ای مرزی میان بابل باستان و عربستان، امروزه در غرب کوفه

طَفره

اصطلاح کلامی- فلسفی به معنی جستن از روی چیزی

طِفلی، احمد چلبی

شاعر ترک (قرن11)

طُفیل بن عوف غنوی

شاعر عصر جاهلیت

طُفَیلی

شخصیتی خیالی در ادبیات عرب قرون میانه

طلا

فلز قیمتی - مسائل فقهی مربوط به آن

طلاق

احکام فقهی مربوط به طلاق در اسلام

طلاق، سوره

شصت و پنجمین سوره قرآن

طلال بن عبدالله

دومین پادشاه هاشمی اردن از سلسله آل رشید (قرن14)

طلائع بن رُزیک

"ابوالغارات"، وزیر فاطمیان در مصر (قرن6)

طلایه --> سپاه

طُلب

اصطلاحی نظامی در میان ایوبیان و ممالیک به معنی گردان سواره نظام

طَلَب

اصطلاحی در عرفان و تصوف