جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طشت، دریاچه --> بختگان

طشت دار

از مناصب دوره سلجوقی

طُعمه، الیاس

شاعر لبنانی (قرن13و14)

طغاتیمور --> تغاتیمور

طغاتیموریه

سلسله ای مغول در خراسان، مازندران و گرگان (قرن8و9)

طغان خان --> ایلک خانیان

طغتکین --> بوریان

طُغج بن جُفّ فرغانی

از امرای نظامی عباسیان و جد خاندان اخشیدیان مصر(قرن4)

طُغرا

نشان و علامت فرمانروایان غُز که سپس پادشاهان سلجوقی و سلاطین و فرمانروایان عثمانی نیز آن را اقتباس کردند و به تدریج نشان دولت و مملکت گردید. - خاستگاه اصطلاح - در سرزمینهای مرکزی اسلامی پیش از ورود عثمانی - در کاربرد عثمانیان

طغرائی، حسین بن علی

از شعرای معروف عرب، دبیر و منشی سلطان محمد بن ملکشاه سلجوقی (قرن5و6)

طغرایی مشهدی

شاعر ایرانی (قرن11)

طغرل، برج

بنایی ساخته شده در شهر ری متعلق به دوره سلجوقی (قرن 6)

طغرل احراری، نقیب خان

شاعر تاجیک (قرن13و14)

طغرل بن ارسلان

آخرین سلطان سلجوقی عراق (قرن6)

طغرل بن محمد بن ملکشاه --> سلجوقیان