جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طرائق الحقائق

کتابی به فارسی در باب تصوف و احوال و اقوال مشایخ صوفیه از میرزا معصوم علیشاه نعمت اللهی (قرن 13)

طرخان --> ترخان

طرخون --> ترخون

طَردیّات

گونه ای شعر مربوط به شکار

طرزی، محمود

دولتمرد، مورخ و روزنامه نگار و متفکر افغانی (قرن14)

طرزی افشار

شاعر ایرانی هم عصر با صفویان (قرن11)

طرزی افغان، غلام محمد ولد

صاحب دیوان شعر و کتاب اخلاق حمیدی (قرن13) - پدر محمد امین عندلیب-

طَرسوس

شهری در کنار دریای مدیترانه در جنوب ترکیه

طرسوسی، ابراهیم بن علی

فقیه حنفی و مولف کتاب تحفة الترک ف‍ی‍م‍ا ی‍ج‍ب‌ ان‌ ی‍ع‍م‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ل‍ک‌ (قرن8)

طرسوسی، ابوطاهر --> داراب نامه؛ابومسلم نامه

طرسوسی، عبدالجبار بن احمد

قاری مصری (قرن4و5)

طَرطوس

شهری بر ساحل مدیترانه و مرکز استانی به همین نام در سوریه

طُرطوشه

معرب تورتوسا، شهری در ساحل اِبرو در اسپانیا

طرطوشی، ابوبکر محمد بن ولید

ادیب، فقیه مالکی و محدّث اسپانیایی (قرن6)

طُرفان --> تورفان