جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طحیری، حامد بن احمد

فقیه و مفسر کرامی صاحب زین الفتی(قرن5)

طخارستان --> تُخارستان

طَرابْزون

شهر و مرکز استانی به همین نام بر ساحل دریای سیاه در شمال شرقی ترکیه

طرابلس شام

شهر و بندری در شمال لبنان

طرابلس غرب

شهری بندری و پایتخت کشور لیبی

طرابلسی، اسعد بن احمد

قاضی و عالم امامی سوریه ای (قرن5و6)

طرابلسی، علی بن خلیل

قاضی و فقیه حنفی (قرن9)

طرابلسی، علی بن محمد

مقری حنفی دمشقی (قرن10و11)

طرابلسی، علی بن یاسین

قاضی القضاة حنفی مصر (قرن10)

طرابوزان --> طَرابْزون

طَراز

نام عربی رود تَلَس واقع در آسیای مرکزی و شهری متعلق به پیش از اسلام که در ساحل آن قرار گرفته است.

طِراز

نوعی آرایش و تزئین در لباس و معماری - جامه گلدوزی شده یا زینت شده که جنبه رسمی داشت و سلاطین و اشخاص عالی مقام می پوشیدند.

طراز، جنگ

جنگی بین سپاه عباسی و سلسله تانگ در چین در کرانه های رود طراز(قرن2)

طرازی، سید مبشر

از علما و دانشمندان مبارز ترکستان (قرن14)

طرازی، هبةالله بن احمد

فقیه و مؤلف حنفی ترکستانی (قرن7و8)