جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن مُذهِب، حسن بن علی

واعظ و محدث حنبلی (قرن4و5)

ابن مرتضی، احمد بن یحیی --> مهدی لدین الله، احمد بن یحیی

ابنِ مُرَحَّل، مالک بن عبدالرحمان

شاعر و ادیب و فقیه اندلسی (قرن7)

ابن مرحل، محمد بن عمر

شاعر و فقیه شافعی (قرن 7)

ابن مردنیش، محمد بن سعد

امیر شرق اندلس (قرن 6)

ابن مردویه

محدث بزرگ اصفهانی در عصر آل بویه (قرن4و5)

ابن مرزبان --> بهمنیار بن مرزبان

ابن مرزوق --> عثمان بن مرزوق

ابن مرزوق، محمد بن احمد

از رجال سیاسی و علمی مغرب، محدث و واعظ (قرن 8)

ابن مزاحم --> نصر بن مزاحم

ابن مُزَّرع --> یموت بن مُزَرّع عبدی

ابن مستوفی اِرْبلی، مبارک بن احمد

شاعر و مورخ عراقی (قرن6و7)

ابن مِسجَح، سعید

موسیقی دان و آهنگساز عرب (قرن2)

ابن مُسدی، محمد بن یوسف

حافظ حدیث و عالم قرائت اندلسی (قرن7)

ابن مسروق، احمد بن محمد

صوفی بغدادی (قرن3و4)