جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طبقات الشافعیة الکبری

کتابی در شرح حال محدثان و فقهای شافعی اثر سبکی (قرن8)

طبقات الشعرا

از مهمترین منابع ادبی

طبقات الصوفیه

عنوان کتابی از ابوعبدالرحمن سلمی و خواجه عبدالله انصاری

طبقات المعتزله

مجموعه کتابهایی درباره معتزله. شامل سه رساله از ابوالقاسم بلخی، قاضی عبدالجبار و حاکم جشمی(قرن4)

طبقات ناصری --> جوزجانی، ابوعمرو عثمان

طَبَق المناطق

نام ابزار نجومی اختراع غیاث الدین جمشید کاشانی

طبل

نام عمومی هر یک از سازهای کوبه ای

طبل خانه

محل نواختن طبل در ادوار مختلف

طُبنَه

شهری قدیمی در مرکز مغرب امروزه در شمال شرقی الجزایر

طَبور

اصطلاح ترکی به معنای یک گردان ارتش مشتمل بر حدود یک هزارنفر؛ نیز شخصی که در جنگ برای شناسایی فرستاده می شود.

طبیب اصفهانی

شاعر ایرانی (قرن12)

طبیعت

در اصطلاح حکمت قدیم، مبدأ ذاتی و درونی حرکت و سکون و افعال در اجسام - اصطلاحی در کلام اسلامی

طبیعیات

از بخشها و تقسیمات فلسفه و حکمت قدیم

طَجرشت --> تجریش

طَحاوی، احمد بن محمد

فقیه حنفی مصری و مؤلف العقیدة الطحاویه (قرن3و4)