جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طبری، احمد بن عبدالله

محدّث و فقیه شافعی مکی (قرن7)

طبری، احمد بن محمد

نحوی عرب (قرن4)

طبری، احمد بن موسی

عالم زیدی، مؤلف مجالس الطبری (قرن3و4)

طَبَری، حسن بن قاسم

فقیه شافعی ایرانی و نخستین مؤلف در علمِ خلاف (قرن3و4)

طبری، طاهربن عبدالله

فقیه و قاضی شافعی ایرانی (قرن5)

طبری، علی بن ربّن

منجم و فیلسوف و پزشک و طبیعیدان ایرانی (قرن3)

طبری، عمادالدین

"حسن بن علی" محدث و فقیه امامی ایرانی (قرن7)

طبری، محمد بن ایوب

ریاضیدان و منجم ایرانی (قرن5)

طبری، محمد بن عمر

منجم و صاحب زیج (قرن2)

طَبَریّه

شهری بر ساحل دریاچه طبریه در فلسطین

طبس

شهر و شهرستانی در استان خراسان جنوبی - واقعه طبس

طبع/طبایع --> طبیعت

طبقات

- شاخه ای از علم تراجم و رجال - نوعی از تألیف کتب که در شرح حال و زندگینامه صحابه، فقها، نحویان و ادیبان نگاشته می شود. (در مدخل خلیفة بن خیاط به کتاب طبقات او به طور کامل پرداخته شده است)

طبقات اجتماعی

بخشی از اعضاء جامعه که از نظر ارزشهای مشترک، حیثیت، فعالیت اجتماعی، ثروت، و آداب معاشرت از دیگر بخشها متمایز باشند. - در دوره ایران اسلامی - در دوره صفوی - در دوره قاجار - در دوره پهلوی

طبقات اعلام الشیعة

کتابی در شرح احوال علمای شیعه اثر آقا بزرگ (قرن 13)