جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طبرستان، دریا --> خزر، دریا

طَبَرسران

ناحیه ای در شرق قفقاز، نزدیک دربند در جنوب جمهوری داغستان

طبرسی، ابونصر حسن بن فضل

فقیه و محدث ایرانی (قرن6)

طَبْرِسی، احمد بن علی

فقیه و متکلم امامی ایرانی (قرن6)

طبرسی، جنگ

جنگی که در سال 1265 میان طرفداران ملا حسین بشرویه بابی و نیروهای دولتی در زمان امیرکبیر رخ داد.

طبرسی، حسن بن علی --> طبری، عمادالدین

طبرسی، عمادالدین --> طبری، عمادالدین

طبرسی، فضل بن حسن

فقیه، محدث و مفسر بزرگ ایرانی (قرن6)

طَبَرقه

شهری ساحلی در شمال غربی تونس

طبرک، قلعه

نام قلعه هایی در اصفهان و ری

طب روحانی

مباحث مربوط به متفرّعات علم النفس یا روان شناسی؛ اصطلاحی که درآثار اخوان الصفا به کار رفته و نیز آثاری که به این نام نوشته شده اند.

طبری، ابوالحسن احمد بن محمد

طبیب، طبیعیدان و فیلسوف ایرانی (قرن4)

طبری، ابوجعفر محمد بن جریر

مفسر و فقیه مشهور ایرانی و از بزرگترین مورخان عالم اسلام (قرن4)

طبری، ابوحفص عمر بن فرخان

منجم، ستاره شناس، معمار و مترجم دربار مأمون خلیفه عباسی (قرن3)

طبری، احسان

نویسنده، نظریه پرداز و از بنیانگذاران حزب توده(قرن14)