جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طاووسیه --> گنابادی، سلسله

طاووق --> دقوقاء

طاهان --> فرح آباد

الطاهر

از اسماء الحسنی

طاهر بن احمد بخاری

فقیه و مؤلف حنفی اهل بخارا (قرن5و6)

طاهر بن احمد بن بابشاذ --> ابن بابشاذ، طاهر بن احمد

طاهر بن حسین

مؤسس سلسله طاهریان (قرن2و3)

طاهر بن حسین علوی

مؤلف و فقیه و عالم فرائض اهل حضرموت (قرن12و13)

طاهر بیگ، محمد

روزنامه نگار برجسته و ناشر ترک (قرن14)

طاهر خوشنویس

خوشنویس ایرانی (قرن13)

طاهر دکنی

شاعر و عالم ایرانی و داعی اسماعیلی در هند(قرن10)

طاهر ذوالیمینین --> طاهر بن حسین

طاهرزاده، سید حسین

موسیقی دان ایرانی (قرن14)

طاهرزاده، میرزا علی اکبر --> صابر طاهرزاده، علی اکبر

طاهر وحید، عماد الدوله میرزا محمد --> وحید قزوینی، میرزا محمد طاهر