جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طالقان (1)

شهری قدیمی از بلوک قزوین و امروزه شهر و شهرستانی در استان البرز

طالقان (2)

ویرانه های شهری در جوزجان میان بلخ و مرو رود

طالقان (3) --> تالقان

طالقانی

از خاندانهای قدیم ایرانی مقیم نجف (قرن12و13) : - احمد بن حسین بن حسن - باقر بن رضا بن احمد - جعفر بن علی بن حسین - جواد بن محمد بن علی - حسن بن محمد بن علی

طالقانی، ابوالحسن

پدر آیت الله سید محمود طالقانی، عالم شیعه و از مبارزان و مخالفان رضاشاه (قرن14)

طالقانی، ابوالخیر

فقیه، محدث و مفسر شافعی اشعری (قرن6)

طالقانی، سید محمود

عالم شیعه، فعال سیاسی و اجتماعی و از مبارزان عصر پهلوی (قرن14)

طالقانی، ملا نظرعلی

حکیم و مؤلف کتاب قرة العیون (قرن13)

طالقانی، ملا نعیما

حکیم، فیلسوف و عارف ایرانی (قرن12)

طالوت

از پادشاهان بنی اسرائیل مذکور در قرآن

طالیقون

«هفت جوش»، آمیزه ای از آلیاژ هفت فلز

طاووس

پرنده ای از نوع پاوو

طاووس، آل

خاندانی از علمای شیعی عراقی (قرن7)

طاووس خانم

"تاج الدوله" از زنان فتحعلی شاه قاجار (قرن13)

طاووس یمانی

از صحابه امام سجاد (قرن1)