جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طاق بستان

محلی در راه قدیم سنندج به کرمانشاه دارای حجاریهایی مربوط به عهد ساسانی

طاق کسری

بنایی مربوط به دوره ساسانیان در ساحل خاوری رود دجله

طاق و قوس

اصطلاحی در معماری اسلامی

طالب آملی، سید محمد

شاعر فارسی گوی(قرن10و11)

طالب الحق

لقب "عبدالله بن یحیی"،از پیشوایان خوارج اباضی (قرن2)

طالبان

جنبش سیاسی و مذهبی بنیادگرا در افغانستان که حدود شش سال بر این کشور حکومت کرد.

طالب خان اردوبادی

صدراعظم دوره شاه صفی (قرن11)

طالبوف، عبدالرحیم

از نویسندگان و پیشگامان تجدد و روشنفکری در ایران (قرن 13و14)

طالبی، عبیدالله بن علی --> طالبیین

طالبیین

عنوان کلی اعقاب و فرزندان ابوطالب

طالخونچه --> مبارکه

طالس ملطی

فیلسوف و ریاضیدان یونانی (قرن4ق.م)

طالش --> تالش

طالشی،‌گویش --> تالش

طالع

اصطلاحی در نجوم؛ درجه ای از دایرة البروج