جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن متّویه، ابو محمد حسن

متکلم معتزلی (قرن4و5)

ابن مجاور،‌ محمد بن مسعود --> ابن مجاور، یوسف بن یعقوب

ابن مجاور، یوسف بن یعقوب

یوسف بن یعقوب یا ابن محمد بن مسعود جهانگرد دمشقی و مولف کتاب صفة بلاد الیمن و مکه و بعض الحجاز (قرن 7)

ابن مجاهد، احمد بن موسی

قاری قرآن بغدادی (قرن3و4)

ابن مجدی، احمد بن رجب

منجم مصری (قرن 9)

ابن محبوب، حسن --> حسن بن محبوب

ابن مُحِرز، ابوالخطاب مسلم

موسیقی دان و خواننده مکّی (قرن1و2)

ابن محفوظ --> جمال الدین ابوالقاسم بن محفوظ

ابن محلی، احمد سجلماسی --> ابومحلی، احمد بن عبدالله

ابن مُحَیصِن، عمر بن عبدالرحمان

از ائمه قرائات چهارده گانه (قرن2)

ابن مخلد

نام سه تن از کاتبان و وزیران دوره عباسی (قرن3و4): - حسن بن مخلدبن جراح، وزیر متوکل و معتمد - سلیمان بن حسن ، وزیر مقتدر - صاعد بن مخلد، وزیر معتمد و کاتب موفق

ابن مَخلَد، محمد

راوی و محدث بغدادی (قرن4)

ابن مُدبّر

نام دو برادر از بزرگان دیوانی و درباری ایرانی تبار عباسیان (قرن3) - ابوالحسن احمد - ابواسحاق ابراهیم

ابن مدرس، حسین بن عبدالله

عالم و مؤلف حواشی بر کتب درسی قدیم (قرن10)

ابن مدینی، علی بن عبدالله

محدث و مورخ اهل سنت بصری (قرن2و3)