جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ضحّاک بن قیس فهری

از سران طوایف عرب و از طرفداران معاویه (قرن1)

ضحاک بن مخلد

محدث مکی (قرن2)

ضحاک بن مزاحم

مفسر (قرن2)

ضحی، سوره

نود و سومین سوره قرآن

ضرابخانه

محل ضرب سکّه

ضرار، قاعده --> لاضرر، قاعده

ضرار، مسجد

مسجدی که منافقان ساخته بودند و به فرمان خدا ویران شد.

ضِرار بن عمرو

متکلم معتزلی (قرن2)

ضراریه --> ضِرار بن عمرو

ضرب

از اصطلاحات موسیقی

ضرب (اصطلاح مالی) --> ضرابخانه؛سکّه

ضرب المثل --> مَثَل

ضرغام

"ابوالاشبال ضرغام بن عامر"، امیر و وزیر عاضد، آخرین خلیفه فاطمی (قرن6)

ضرورت

اصطلاح و قاعده ای فقهی

ضروریّات دین

مبحث فقهی و کلامی