جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صیمری، یعقوب بن احمد

عالم شیعی (قرن5)

صین --> چین، مسلمانان

ض

از حروف الفبای فارسی - در ادبیات عرب - در ادبیات ترکی - در ادبیات اردو

ضابط

لقبی برای برخی از افسران عثمانی

الضار و النافع

ازاسماءالحسنی

ضاری المحمود

"ضاری بن ظاهر بن محمود زوبعی"، از رؤسای عشایر عراق و از مبارزان علیه انگلیس (قرن14)

ضامن

کسی که عهده دار ضمانت کسی شود. - در دوره های مختلف تاریخی

ضامن بن شدقم

نسب شناس و ادیب امامی اهل مدینه (قرن11)

ضِباب --> عامر بن صَعصَعه

ضبّة بن اُدّ

از بزرگان قبایل عرب که نامش را بر قبیله اش هم نهاده اند.

ضبطیّه

پلیس و ژاندارمری عثمانی

ضَبّی، احمد بن یحیی

مورخ اندلسی، مؤلف بغیة الملتمس فی تاریخ الاندلس (قرن6)

ضبّی، مفضل بن محمد --> مفضّل ضبی

ضحاک

از شخصیتهای شاهنامه

ضحّاک بن قیس شیبانی

از رهبران خوارج و از مخالفان مروان دوم (قرن2)