جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صید

عمل شکار حیوانات وحشی

صیدا

شهر و بندر معروفی در لبنان

صیداوی، شمس الدین

موسیقی دان سوری (قرن9)

صیداوی، کلیب بن معاویه

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

صیدله --> صیدنه (1)

صید مراد خان زند

از خوانین بزرگ زند و حاکم شیراز (قرن13)

صیدنه (1)

در اصطلاح علوم قدیم، شناختن انواع و اجناس ادویه مفرده و آگاهی از ترکیب ادویه مرکبه از روی نسخ مدون یا از روی تجربه متخصصین (برای بحث داروشناسی به مدخل داروشناسی رجوع شود.)

صیدنه (2) --> بیرونی، ابوریحان

صیدون --> صیدا

صیدی تهرانی، میرسیدعلی

شاعر ایرانی هم عصر با شاه سلیمان صفوی (قرن11)

صیرفی، حنان بن سدیر

از اصحاب امام صادق (ع)(2)

صیرفی، عبدالله

خطاط ایرانی (قرن 8)

صیرفی، علی بن بندار

محدث و زاهد خراسانی(قرن3و4)

صیمره --> سیمره

صَیمری، حسین بن علی

قاضی و مؤلف حنفی (قرن4و5)